МБАЛ Бяла


Вътрешен номер в системата: 1

Уникален номер в регистъра на АОП: 9067074

Избор на доставчик на нетна електрическа енергия на ниво ниско напрежение, координатор на стандартна балансираща група, пълно администриране на информационния поток с ЕСО и поемане на разходите за небаланси 

Началната дата: 08.08.2017

Файлове
  • ОБЯВА ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ПО ЧЛ.20, АЛ.3 ОТ ЗОП - Публикувано на: 08 Август 2017 - 12:00
  • ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - Публикувано на: 08 Август 2017 - 12:00
  • ДОКУМЕНТАЦИЯ - Публикувано на: 08 Август 2017 - 12:00
  • ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ - Публикувано на: 08 Август 2017 - 12:00
  • УВЕДОМЛЕНИЕ ЗА ЧАС НА ОТВАРЯНЕ НА ОФЕРТИТЕ - Публикувано на: 14 Август 2017 - 14:11
  • ИНФОРМАЦИЯ ЗА УДЪЛЖАВАНЕ НА СРОКА ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИ - Публикувано на: 17 Август 2017 - 09:26
  • ПРОТОКОЛ НА КОМИСИЯТА - Публикувано на: 23 Август 2017 - 16:23